کتابشهر شهرکردشهر شهرکرد
استان چهارمحال و بختیاری
آدرس خیابان شریعتی، نبش کوچه 58
تلفن 32244893-038