کتابشهر بوشهرشهر بوشهر
استان بوشهر
آدرس میدان امام خمینی
تلفن 3335260-077