کتابشهر مشهدشهر مشهد
استان خراسان رضوی
آدرس بلوار مدرس، جنب اداره کل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی
تلفن 32215210-051