شعبه تخصصی نوجوانشهر تهران
استان تهران
آدرس آدرس: خیابان انقلاب، ابتدای خیابان دوازده فروردین
تلفن