کتابشهر سمیرمشهر سمیرم
استان اصفهان
آدرس خیابان قدس، رو به روی درمانگاه شهید مطهری
تلفن 53668709 - 031